Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2006/17164 E., 2009/4964 K.

7. Ceza Dairesi 2006/17164 E., 2009/4964 K.
İTHALİ İZNE BAĞLI EŞYAYI İZİNSİZ İTHAL ETMEKAÇAKÇILIK

4926 S. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU(MÜLGA) [ Madde 13 ]
4926 S. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU(MÜLGA) [ Madde 4 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Yurt dışından yolcu olarak gelen sanığın beraberinde getirdiği 30 adet cep telefonu ticari mahiyet ve miktarda olup, Gümrük İdaresi'nin 28.03.2005 tarihli yazısına göre de cep teiefoniannın ithalinde Türk Telekomünikasyon Kurumu'nun onay belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın garanti belgesinin arandığı cihetle, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 13/3. maddesinde, "Yolcuların beraberinde getirilen ticari mahiyet ve miktarda olan eşya için ithali lisansa, şarta veya izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veyahut belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi olan eşya hakkında 4. maddenin (d) bendi hükümleri uygulanır" hükmünün öngörüldüğü gözetilerek, sanığa isnat edilen eylemin sabit olması halinde anılan madde gereğince kaçakçılık suçunu oluşturacağı ve duruşmaya devamla sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik karan verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün sair yönleri İnceienmeksizin (BOZULMASINA), 21.04.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu