Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 7. CEZA DAIRESI


7. Ceza Dairesi 2006/10213 E., 2009/5166 K.

7. Ceza Dairesi 2006/10213 E., 2009/5166 K.
İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEKKULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 191 ]
2313 S. UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN [ Madde 23 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

I-

Cumhuriyet Savcısının sanık Mahmut'a yönelik temyizine göre yapılan

incelemede;

Sanık Mahmut'un evinde kaçak kenevir ekimi yapıldığına ilişkin ihbar üzerine gidildiğinde, sanığın olay yerinde bulunmadığı, eşi Remziye ve oğlu Hadi'nin hazır olduğu ve seralarda hint kenevirlerinin ele geçirildiği belirtilerek tutanak düzenlenmiş olup, olayın tanığı olabilecek eşi Remziye ve sair kişiler dinlenilip, sanığın ne sıklıkta evine gelip gittiğinin saptanması, seralar ve kurulu düzeneğe göre bitkilerin ne kadar sürede tutanakta yazılı boylara ulaşabileceğinin de araştırılarak, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik soruşturma ve sanığın nakliyeci olması nedeniyle eve ara sıra geldiği ve seralarla ilgilenmediğine ilişkin soyut savunmalara itibar edilerek beraatine karar verilmesi,

II-

Cumhuriyet Savcısının sanık Hadi hakkında kurulan hüküm yö

nünden temyizine gelince;

1-

Seralar içinde toplam 2154 kök hint keneviri ele geçirilmiş olup, bu

miktar kenevirin kendisi tarafından kullanılmak üzere yetiştirildiğinin kabul

edilemeyeceği ve eylemin 2313 sayılı Yasa'nın 23. maddesi kapsamında

bulunduğu gözetilmeden, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle

yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

2-

Kayden 15.12.1989 doğumlu olup, adli sicil kaydı bulunmayan sa

nığın dosyaya yansıyan kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davra

nışlarının nelerden ibaret olduğu karar yerinde gösterilip tartışılmadan, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle 5395 sayılı Yasa'nın 23. maddesinin uy-gulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

3-

5237 sayılı TCK'nın 191. maddesinin 2. fıkrasının uygulanabilmesi

için, eylemin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul

etme veya bulundurma suçuna yönelik olması gerektiği ve kullanma amacıyla

olsa da, izinsiz hint keneviri yetiştirme fiilinde uygulama yeri bulunmadığı

gözetilmeden, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunması,

Yasaya aykırı ve,

4-

5271 sayılı CMK'nın 5560 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesinin 5 ve

14. fıkralarında değişiklik yapan 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi uyarınca

hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunun değerlendirilerek sonucuna

göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş olup, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 21.04.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu