Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. HUKUK DAIRESI


6. Hukuk Dairesi 2009/9103 E., 2009/8990 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/9103 E., 2009/8990 K.
İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİKEFİLİN SORUMLULUĞU
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, kiralananın elektrik borcu nedeniyle kefil hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde müvekkiline ait taşınmazın P…

….. Tekstil İnşaat San.TIc.Ltd.Şti. tarafından 01.03.2003 başlangıç tarihli sözleşme ile kiralandığını, kiracı şirketin kiralananı kullandığı döneme ilişkin elektrik borcunu ödemeden 2004 yılı Mayıs ayında tahliye ettiğini ve elektrik bedellerinin davacı tarafından ödenmemesi sebebiyle kiracı şirket ve kefil hakkında yapılan icra takibine davalı kefilin Itiraz ettiğini ve takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı cevap dilekçesinde kira sözleşmesini kefil sıfatıyla imzaladığını, kefilin sorumluluğunun kira bedeline ilişkin olduğunu ve talep edilen elektrik bedellerinin kefalet süresi içinde kalmadığı için sorumlu olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Takipte dayanılan ve hükme esas alınan 01.03.2003 başlangıç tarihli ve 6 ay süreli kira sözleşmesi hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesini P…

…… Tekstil İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. kiracı, davalı K…

… S…

… ise müşterek müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır. Kira sözleşmesinin özel şartlar 2. maddesinde elektrik, su gibi giderlerin kiracıya ait olduğu kararlaştırılmıştır. Kefilin bu giderlerden sorumlu olacağına dair kira sözleşmesinde bir hükme yer verilmediği gibi sözleşme başlangıcında belirli olmayan, tüketilecek elektrik ve su miktarı önceden bilinemeyeceğinden mahkemece, davalı kefil hakkındaki davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu