Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. HUKUK DAIRESI


6. Hukuk Dairesi 2009/7881 E., 2009/10761 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/7881 E., 2009/10761 K.
İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYEİTİRAZIN KALDIRILMASI

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 275 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, tahliye taahhüdü nedeniyle yapılan icra takibine vaki itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın görev yönünden reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının 01.01.2006 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli kira sözleşmesiyle kiracı olup, taşınmazı 01.01.2009 tarihinde boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi vermesine rağmen tahliye etmediğini ileri sürmüş, bu taahhütnameye dayanarak 03.01.2009 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Tahliye emrinin tebliği üzerine davalı yasal süresinde yaptığı itirazında taahhütteki imzanın kendisine ait olmadığını bildirmiştir. Bunun üzerine davacı mahkemeden tahliye isteminde bulunmuştur. 04.12.1957 gün ve 11/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre tahliye taahhütnamesi İ.İ.K.'nun 275/2. maddesine göre noterlikçe re'sen tanzim edilmiş veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut imzası ikrar olunmuş bir belgeye istinat etmedikçe itiraz halinde tetkik merciinden tahliye istenemez, itiraza uğrayan böyle bir taahhüt karşısında tahliyenin mahkemeden istenmesi gerekir. Mahkemeye müracaat hakkı mutlak olup, taahhüt belgesi 275/2. maddesindeki niteliklerine haiz olsa bile davacının mahkemeye müracaatını önleyen bir hüküm yoktur. Bu durumda davacının sulh hukuk mahkemesinde dava açarak tahliye talebinde bulunmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. O halde mahkemece işin esasının incelenerek sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerkirken, yazılı gerekçe ile davanın görev yönünden reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 08.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu