Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. HUKUK DAIRESI


6. Hukuk Dairesi 2009/7125 E., 2009/10372 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/7125 E., 2009/10372 K.
ECRİMİSİLİTİRAZIN İPTALİ

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 67 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-itirazın iptali davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ile temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece tahliye isteminin reddine, alacak yönünden mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi üzerine hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına ve davalıya tebliğ edilen ödeme emrinde yasal otuz günlük ödeme süresi tanınmamasına göre temyiz eden davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacılar vekilinin görevsizlik kararına ilişkin temyiz itirazlarına gelince ;

Davacılar vekili,dava dilekçesinde, dava konusu edilen kiralananın müvekkillerinin miras bırakanı tarafından spor salonu işletmek üzere davalıya kiralandığını, miras bırakanın ölümünden sonra ellerinde kira sözleşmesi olmadığından kiracının kim olduğunun tespitine çalıştıklarını, 601 m2 alanlı taşınmaz için ödenen aylık 600 TL kira parasının sonradan 750 TL'ye çıkarıldığını, bu miktar çok düşük olduğundan davalı hakkında yapılan icra takibinde aylık 2.000 TL talep edildiğini, davalının takibe haksız şekilde itiraz ettiğini, aylık 750 TL'den kira parasını tevdi mahalline yatırdığını belirterek, davalının itirazının kaldırılmasını, takibin devamını, davalının % 40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini ve kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı, kira bedellerini düzenli şekilde ödediğini, kira borcunun bulunmadığını, her ne kadar kiralananın daha fazla kira getirisi olduğu ileri sürülmüş ise de, kira bedelinin tespitine ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan bu yönde bir iddiada bulunmanın hukuki değerinin olmadığını, kendisinin iş yerini harabe halde kiralayıp imar ve ihyası için çok masraf yaptığından aylık kiranın 750 TL olmasının da doğal olduğunu, davacıların kendisini temerrüde düşürmek için kira paralarını almamaları üzerine, tevdi mahalli tayini istediğini ve kira paralarını mahkemece belirlenen yere ödediğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur

Mahkemece ödeme emri ile otuz günlük ödeme süresi verilmemesi nedeniyle tahliye isteminin reddine, icra takibinde fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil alacağından söz edildiğinden itirazın iptali yönünden asıl alacak miktarının sulh hukuk mahkemesinin görev sınırını aşması nedeniyle HMUK'nun 8. maddesi gereğince mahkemenin görevsizliğine, dosyanın F…

… Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi olmamakla birlikte taraflar arasında kira ilişkisi bulunduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır Davacı 1.3.2007-1.3.2008 arası alacağın tahsili için F…

…. 1. İcra Müdürlüğü'nün 2008 / 1531 sayılı dosyası ile tahliye istemli icra takibi yapmış davalının takibe itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi için işbu dava açılmıştır.

HMUK'nun değişik 8. maddesinin 2. fıkrasının 1 No'lu bendi gereğince kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı davaları değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde görülür. Davalının icra takibine itiraz etmesi üzerine davacı İcra İflas Kanunu'nun 67. maddesi gereğince genel hükümler dairesinde itirazın iptalini ve temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini dava etmiştir. Davacının tahliye isteği de bulunduğu için alacağa yönelik davanın da sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.

Uyuşmazlığın nitelendirilmesi hakime ait olup takip talepnamesinde ecrimisilden söz edilmesi alacağın kira alacağı olduğu olgusunu değiştirmez. Kira parasının tahsili ve tahliye istemiyle açılmış olan bir davada, daha sonra tahliyenin gerçekleşmesi sebebiyle konusunun kalmamış olması veya tahliye talebinden feragat edilmiş olması yada taleplerden birinin reddedilmiş olması mahkemenin görevini etkilemez. Davayı gören mahkeme davanın sadece alacağa münhasır kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı veremez.Tahliye isteminin ret edilmesi görevli mahkemenin belirlenmesi yönünden sonuca etkili değildir. Görevin dava dilekçesindeki talepler esas alınmak suretiyle belirlenmesi gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.10.1972 gün ve 1969/3-1163 Esas,1972/862 karar sayılı ve 15.10.2008 gün ve 2008 / 6-617-627 sayılı kararları da bu yöndedir. Anılan maddenin açık hükmü karşısında mahkemenin görevsizlik kararı vermesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda ( 1 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle tahliyeye ilişkin hüküm kısmının ONANMASINA, yukarda ( 2 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle mahkemenin görevsizliğine ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA,onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına 1.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu