Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. HUKUK DAIRESI


6. Hukuk Dairesi 2009/6200 E., 2009/10366 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/6200 E., 2009/10366 K.
EKSİK ÖDENEN KİRA BEDELİKİRA BEDELİ ALACAĞIKİRA SÖZLEŞMESİSÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİ
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 15.10.1996 tarihli sözleşme ile aylık 900 DM bedelle kiracı olduğunu, kira parasının Euro'ya dönüştürülmesinden sonra aylık kira parasını 20 Euro eksiği ile 440 Euro olarak ödemeye başladığını, bu hususun ihtarnamelerle davalıya bildirilmesine rağmen sonuç alınamadığından hakkında eksik ödenen kira parasının tahsili yönünden icra takibi yapıldığını, davalının bu takibe haksız ve kötü niyetle itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptalini, takibin devamını, davalının temerrüt nedeniyle kiralanandan tahliyesini ve % 40'dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı, icra takibine yaptığı itirazlarına atıfta bulunarak DM üzerinden kararlaştırılan kira parasının Euro'ya dönüştürülmesi sonucu 440 Euro üzerinden düzenli olarak davacının banka hesabına ödendiğini ve davacı tarafından yıllarca ihtirazı kayıtsız alındığını, yıllar sonra yapılan itiraz ve ihtarların zamanaşımına uğradığını, DM'nin Euro'ya bankaca re'sen dönüştürüldüğünü, bunda kendisinin bir kusurunun bulunmadığını, ayrıca davacı tarafından B…

…. 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007 / 726 esas sayılı dosyasında ihtiyaç sebebiyle açılan davada çekişmesiz kira parsının 440 Euro karşılığı 750 TL olarak gösterildiğini,icra takibi ve kira dönemi itibariyle tahliye isteminin süresinde olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 15.10.1996 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira parasının 900 DM olduğu ve her ayın 15'inde ödeneceği kararlaştırılmıştır. 1.1.2002 tarihinden itibaren DM'nin yürürlükten kaldırılarak Euro'ya geçilmesi üzerine davalı aylık kira paraları 440 Euro üzerinden ödemeye başlamış, davacı da aslında ödenmesi gereken miktarın 460 Euro olduğunu belirterek Kasım 2002-Kasım 2007 arasında eksik ödenen kira bedellerinin tahsili için davalı hakkında B…

…. 5. İcra Müdürlüğü'nün 2007 / 8611 sayılı dosyası ile icra takibi yapmıştır. Dosyada bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 26.3.2009 tarihli arşılığının 460.16 Euro olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla davacının aylık kira parasını 460 Euro üzerinden talep etmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık 2002 yılı başından itibaren 440 Euro üzerinden yapılan ödemeleri kabul eden davacının icra takibi yaptığı 21.11.2007 tarihi itibariyle geçmişe yönelik kira farklarını isteyip isteyemeyeceği noktasındadır. Kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra davacı tarafından 29.4.2002 tarihinde keşide edilen ihtarname ile aylık 460 Euro üzerinden ödeme yapılması,kira parasının 440 Euro olarak ödenmesi nedeniyle kira farklarının yatırılması davalıya bildirilmiştir. Davacı 14.6.2004 keşide ve 17.6.2004 tebliğ tarihli aynı içerikli ihtarname ile yine kira farklarının ödenmesini istemiş, 17.9.2004 tarihli ihtarname ile de Eylül 2004 ayı kirasının 460 Euro olarak yatırılmasını talep etmiştir. Bu şekilde davacı 2002 yılından itibaren değişik tarihlerde keşide ettiği ihtarnamelerle aylık kiranın 460 Euro olduğunu vurgulayarak eksik yatırılan kira parasını kabul etmediğini belirtmiştir. B…

….. 9.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007 / 726 Esas sayılı dosyasında ihtiyaç sebebiyle açılan tahliye davasının dava dilekçesinde harca esas değer olarak çekişmesiz kira parasının 440 Euro olduğunun gösterilmesi aylık kiranın 440 Euro olduğunun kabulü anlamına gelmeyeceği gibi, yatırılan kira paralarının davacı tarafça ihtirazı kayıtsız alınması alınmış olması kira parasının davalının ödediği miktarda belirlendiği konusunda bir anlaşmanın varlığını ve taraflar arasında yeni şartlarda akdedilmiş bir kira sözleşmesinin olduğunu göstermez. Davalının sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği kira parasının Euro'ya dönüşmesinden sonra aylık kirayı 900 DM karşılığı Euro olarak ödemesi gerekir. Bu nedenle davacının sözleşmedeki kararlaştırılan kira parasının tam olarak ödenmesi yönünden yaptığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan dava da mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 1.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu