Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. HUKUK DAIRESI


6. Hukuk Dairesi 2009/5831 E., 2009/9176 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/5831 E., 2009/9176 K.
PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI. İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ

2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 121 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasına dair karar davalılardan S…

… Ç…

… tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlık, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı S…

… Ç…

… tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalılardan C…

… Ç…

…,A…

… Ç…

… ve K…

… Ç…

…'ın müvekkillerine olan borcu sebebiyle haklarında yapılan icra takibinde davalıların miras bırakanı M…

… Ç…

…'ın adına kayıtlı Erzurum Taşlıgüney köyündeki 154-155-404-407-447-448 parsel numaralı taşınmazlar ile Kümbet köyündeki 672 parsel numaralı taşınmazlardaki muris hissesinin haczedildiğini, icra dosyasında satış talep edilmiş olup, borçlu olmayan diğer hissedarların mağdur olmaması için davalıların elbirliği halinde maliki olduğu taşınmazların paylı mülkiyete çevrilmesini talep etmiştir. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı S…

… Ç…

… tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine ilişkindir. İcra İflas Kanunu'nun 121/1.maddesi "... başka nev'i malların satılması lazım gelirse icra müdürü satışın nasıl yapılacağını tetkik merciinden sorar" 2.fıkrası ise " mercii ikametgahları malum olan alakadarları davet ve gelenleri dinledikten sonra açık artırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir tedbiri alabilir" hükmünü taşımaktadır. Bu açıklama karşısında bu davanın açılabilmesi için İcra Hakimliğince yetki verilmesi gerekirken İcra Müdürlüğü'nden alınan yetki belgesine dayanılarak dava açılması ve karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma denenine göre sair temyiz itirazlarını şimdilik incelenmesine yer olmadığına,istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 28.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu