Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 6. HUKUK DAIRESI


6. Hukuk Dairesi 2009/1720 E., 2009/5443 K.

6. Hukuk Dairesi 2009/1720 E., 2009/5443 K.
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 699 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar, davalılardan Arzu tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalılardan Arzu tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, İki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Olayımıza gelince; dava konusu taşınmaz tapuda 2 dükkanı olan, iki katlı kargir ev niteliğinde kayıtlıdır. Mahkemece mahallinde yapılan keşif sırasında davacının taşınmazın zemin katında bulunan ve fırın olarak kullanılan bölüme yaptığı tadilatlar ve faydalı masraflar belirlenip, bilirkişinin belirlediği faydalı masraf bedeli ile taşınmaz bedeli arasında oran kurularak satış bedelinin bilirkişinin belirlediği oranlar doğrultusunda dağıtılmasına karar verilmiştir. Paydaşlığın giderilmesine konu olan mala paydaşlardan birisi faydalı ve zaruri masraf yapmış ise, bu masraf diğer paydaşlardan ancak paydaşlığın satış yolu ile giderilip satış bedelinin kendisine verilmesinden sonra, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istenebileceğinden, masrafı yapan paydaşın görülmekte olan paydaşlığın giderilmesi davasında ileri sürdüğü bu konudaki iddiasının dinlenme olanağı yoktur. Bu yolda bir dava açılmış olsa dahi, ön mesele olarak kabul edilemez. Açıklanan bu hukuki olgu karşısında, mahkemece satış bedelinin tapu kaydı ve mirasçılık belgelerindeki oranlar doğrultusunda dağıtılmasına, faydalı ve zaruri masraf iddiasında bulunan davacının sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istekte bulunabileceğine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde oran kurularak satış bedelinin dağıtılmasına karar verilmesi doğru olmadığından, hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu