Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. HUKUK DAIRESI


5. Hukuk Dairesi 2009/3291 E., 2009/5510 K.

5. Hukuk Dairesi 2009/3291 E., 2009/5510 K.
GELİR METODUKAMULAŞTIRMASIZ ELATMA

4044 S. 04 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDA... [ Madde 11 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kam ulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş , hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davaya konu teşkil eden arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.

Bilirkişi raporlarında, dava konusu kamulaştırmasız el atma nedeniyle talep edilebilecek toplam irtifak hakkı karşılığı 1.714,00 YTL olarak tespit edildiği halde, mahkemece verilen kararın gerekçe bölümünde bu miktarın 3.121,97 YTL olarak belirtilmesi doğru değilse de; istemle bağlı kalınarak hüküm kurulduğundan, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından, usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), peşin alman temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazine'ye irad kaydedilmesine, 07.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu