Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. HUKUK DAIRESI


5. Hukuk Dairesi 2009/3069 E., 2009/5500 K.

5. Hukuk Dairesi 2009/3069 E., 2009/5500 K.
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAMÜNAVEBE ÜRÜNÜ

2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 11 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kamulaştırması elatılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kam ulaştır ma s iz elatılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davaya konu teşkil eden arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak;

Bilirkişi Kurulu'nca münavebe ürünü olarak alınan fasulye ve karpuzun verim miktarlarının, Tarım İlçe Müdürlüğü'nce bildirilen verilerin ortalaması alınmak suretiyle taşınmazın değerinin belirlenmesi gerekirken, üst sınır esas alınarak belirlenmesi doğru değildir. Bu nedenle, Bilirkişi Kurulu'ndan ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, en yüksek sınırdan verim miktarı alınarak değer biçen bilirkişi raporuna göre fazla bedele hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde İadesine, 07.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu