Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. HUKUK DAIRESI


5. Hukuk Dairesi 2009/2564 E., 2009/5617 K.

5. Hukuk Dairesi 2009/2564 E., 2009/5617 K.
ACELE KAMULAŞTIRMAİRTİFAK HAKKI

2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 27 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 27. maddesine göre açılan taşınmazdan geçen irtifak bedelinin tespiti ve taşınmazdan geçirilecek irtifak hakkı nedeniyle taşınmaza el ko-nulması istemine ilişkin davadan dolayı yapılan yargılama sonunda : Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anla-şıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 27. maddesine göre açılan taşınmazdan geçen irtifak bedelinin tespiti ve taşınmazdan geçirilecek irtifak hakkı nedeniyle taşınmaza el konulması iste-mine ilişkindir.

Mahkemece, bedelin tespiti ile 3'er aylık vadeli hesaba bloke edilmesine ve taşınmaza el konulmasına karar verilmiştir.

Davalı tarafın bu karara itirazı mahkemece reddedilmiş, ret kararına karşı yine davalının temyiz itirazı Kamulaştırma Yasası'nın 27. maddesine göre verilen tespit kararının delil tespiti niteliğinde olduğu ve temyiz kabiliyeti bulunmadığı gerekçesi ile reddedilmiş, bu karar da davalı malik tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, temyiz isteminin reddine karar verilmesinde bir İsabetsizlik görülmemiştir.

Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından, usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazİne'ye irad kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 09.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu