Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. HUKUK DAIRESI


5. Hukuk Dairesi 2009/1557 E., 2009/5491 K.

5. Hukuk Dairesi 2009/1557 E., 2009/5491 K.
FAİZKAMULAŞTIRMASIZ ELATMAMUHTESAT BEDELİ

2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 11 ]
2942 S. KAMULAŞTIRMA KANUNU [ Madde 12 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılarak yıkılan muhtesat bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davalı İl Özel İdare Müdürlüğü yönünden davanın husumetten reddine, müdahil Mustafa hakkında dosyanın işlemden kaldırılmasına, diğer davalının aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı Köy Muhtarlığı ve davacı yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kamulaştırmasız elatılarak yıkılan muhtesat bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalı İl Özel İdare Müdürlüğü yönünden davanın husumetten reddine, müdahil Mustafa hakkında dosyanın işlemden kaldırılmasına, diğer davalının aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Köy Muhtarlığı ve davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Kamulaştırmasız elatılarak yıkılan yapılara resmi birim fiyatlarına göre yıpranma payı da indirilmek suretiyle belirlenen bedelin davalı Köy Muhtarlığından tahsiline, dosyada bulunan kanıt ve belgelere ve kararın dayandığı gerekçelere göre yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle davalı Köy Muhtarlığının temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Davacı tarafın faiz talebi konusunda hüküm kurulmaması,

Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1 nolu bendindeki (2.218,87 YTL) rakamlarının çıkartılmasına, yerine (2.218,87 YTL'nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile) rakam ve kelimelerinin yazılmasına,

Hükmün böylece (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, 07.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu