Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. HUKUK DAIRESI


5. Hukuk Dairesi 2007/13294 E., 2008/261 K.

5. Hukuk Dairesi 2007/13294 E., 2008/261 K.
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASIDOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASIKAMULAŞTIRMASIZ ELATMA

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 409 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kamylaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idareler vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idareler vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer bîçilmesinde ve davalı

Karayolları Genel Müdürlüğümün elatmış olduğu bölüm bedelinin bu davalı

idareden tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu itibarla, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Diğer davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyizine gelince;

Dosyanın incelenmesinde davacılar vekilinin 08.03.2007 tarihli dilekçesinde davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönünden açtığı davayı atiye bıraktıklarını bildirdiği ve bu dilekçenin davalı Büyükşehir Belediyesi vekiline tebliğ edildiği, davalı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin atiye bırakma yönünden yazılı beyanı bulunmadığı gibi davaya devam edip etmeyeceği hususunda sözlü beyanı da alınmadan, eksik inceleme ile her iki davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geri verilmesine, 5018 sayılı Yasa uyarınca davalı Karayolları Genel Müdürlüğü genel bütçeye dahil kuruluşlardan olduğundan harç alınmamasına, 24.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu