Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/933 E., 2009/10837 K.

5. Ceza Dairesi 2009/933 E., 2009/10837 K.
MÜSTEHCENLİK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 226 ]
"İçtihat Metni"

Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak suçundan sanık H....... K........’ın yapılan yargılanması sonunda; eylemlerinin doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkümiyetine dair, A...... 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 06.06.2008 gün ve 2007/397 Esas, 2008/620 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Üretiminde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri bilgisayarında bulundurduğu anlaşılan sanığın eylemlerinin TCK.nun 226/3. maddesine uyduğunun gözetilmemesi ve sanığın adli sicil kaydına esas mahkümiyetlerine ilişkin ilamlar getirtilip sanığın mükerrir olup olmadığı tartışılmadan karar verilmesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık ve müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 01.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu