Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/9315 E., 2009/11143 K.

5. Ceza Dairesi 2009/9315 E., 2009/11143 K.
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 103 ]
"İçtihat Metni"

Öz kızlarına karşı mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık R…

… Ö…

…'in yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan (2 kez) mahkümiyetine dair, K…

… 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.12.2008 gün ve 2008/354 Esas, 2008/453 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından istenilmiş ve re'sen de temyize tabi olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında mağdure C…

…'a yönelik eylem nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 103/2. maddesine göre doğrudan hüküm kurulması yerine önce 103/1-a madde ile uygulama yapılması sonuca etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın 5237 sayılı TCK.nun 53/1-c maddesinde yer alan velayet hakkını kötüye kullanmak suretiyle yaşı küçük kızlarına karşı atılı suçları işlediğinin anlaşılmasına göre; cezanın infazından sonra başlamak üzere aynı Yasanın 53/5. maddesi uyarınca hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin nazara alınmaması,

Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, re'sen de temyize tabi olan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu