Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/8528 E., 2009/10762 K.

5. Ceza Dairesi 2009/8528 E., 2009/10762 K.
BASİT ZİMMET
"İçtihat Metni"

Basit zimmet suçundan sanık Ö........ P........’ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, A...... 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26/01/2009 gün ve 2008/85 Esas, 2009/11 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığının 26/05/2009 günlü tebliğnamesi ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Oluş ve kabule göre, sanığın tahsil ettiği makbuz bedellerini mal edindikten sonra zimmetin açığa çıkmasını önlemek için bu makbuzları bilgisayar ortamında iptal ederek tahsil edilmemiş gibi göstermek suretiyle hileli davranışlarda bulunduğu halde eylemin nitelikli yerine basit zimmet olarak kabulü karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanığın temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan, hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, 01/10/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu