Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/8437 E., 2009/11315 K.

5. Ceza Dairesi 2009/8437 E., 2009/11315 K.
HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN YETKİSİ

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 318 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 225 ]
5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]
"İçtihat Metni"

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, tehdit, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılama suçlarından sanık Y....... A........’in yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetine dair, B......... 8. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 16.09.2008 gün ve 2007/151 Esas, 2008/335 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii ve katılan tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;

Tayin edilen cezaların tür ve miktarına göre sanık müdafiin duruşma isteğinin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, tehdit ve şantaj suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen katılan ve sanık müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

İddianame içeriğine göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı kamu davası açılmadığı, dava konusu edilen çocuğun nitelikli cinsel istismarı, tehdit ve şantaj olaylarının açıklanması sırasında bu olaydan söz edilmesinin kamu davası açıldığı anlamına gelmeyeceği, iddianamede dava konusu yapılan fiilin bir başka olaya dayalı olmadan bağımsız olarak açıklanıp belirtilmesinin gerektiği, aksine uygulamanın hangi eylemden dolayı dava açıldığı ve hangi iddiaya karşı savunma yapılacağı hususunda karışıklığa neden olacağı nazara alınmadan ve CMK.nun 225/1. maddesinin “

“Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir”

” hükmüne aykırı biçimde anılan suçtan usulen kamu davasının açılması sağlanmadan ek savunma hakkı verilmekle yetinmek suretiyle mahkümiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık müdafii ile katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu