Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/6046 E., 2009/11845 K.

5. Ceza Dairesi 2009/6046 E., 2009/11845 K.
İRTİKÂP
"İçtihat Metni"

İrtikâp suçundan sanık F…

… Ş…

…'in yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, B…

…. 5. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 11.04.2008 gün ve 2004/3 Esas, 2008/174 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Mağdurun başvurusu üzerine, su ruhsatı kanal kullanım belgesi düzenlediği sırada, yasal bir gereklilik olmadığı halde mağdurun 325 milyon TL ödemesi gerektiğini söyleyip onu ikna ederek üzerindeki 100 Milyon TL.yi alıp kalanını iki gün sonra getirmesini söyleyen, İSKİ kanal ruhsat bölümünde anılan belgeyi düzenlemekle görevli sanığın eylemlerinin memuriyet görev ve yetkisini kötüye kullanarak ikna suretiyle irtikap suçunu oluşturduğunun kabulünde bir isabetsizlik görülmediği gibi devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler babında yer alan irtikap suçunda, yargılama sonucuna göre sanık hakkında disiplin işlemi yapma yetkisine sahip olan ve bu nedenle suçtan doğrudan zarar gören İSKİ'nin katılma hakkı bulunduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bu hususlarda bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan sanık ve müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 22.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu