Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2009/4776 E., 2009/6859 K.

5. Ceza Dairesi 2009/4776 E., 2009/6859 K.
BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMARÜŞVET ALMAKRÜŞVET ANLAŞMASITEŞEBBÜS

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 252 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]
2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 11 ]
"İçtihat Metni"

İrtikap suçundan sanık Zekerya'nın yapılan yargılanması sonunda; eyleminin rüşvet suçunu oluşturduğunun kabulüyle mahkumiyetine dair, (Üsküdar Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)'nden verilen 16.10.2008 gün ve 2008/170 Esas, 2008/308 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebligname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Suçun 5237 sayılı Yasa'nm 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen, sanık hakkında 53/5. maddesinin uygulanmaması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan sanığın, müştekinin aracına görüşü engelleyecek şekilde yük yüklemesi nedeniyle işlediği trafik suçundan dolayı ceza yazmamak ve aracı bağlamamak karşılığında 250 TL veya bu değer karşılığı aküyü rüşvet olarak istediği, ödemek niyetinde olmayan müştekinin olayı C.Savcıhğı'na bildirdiği ve suçun tespitini temin için seri numaraları alınmış 250 lirayı polisin bilgisi dahilinde buluştukları petrol istasyonu yakınında verilmesini müteakip para ile yaka-landığının anlaşılması karşısında, rüşvet teklifinin kabul edilmemesi ve sanığın yakalanması için yapılan anlaşmanın da serbest irade ürünü olmaması ne-deniyle rüşvet anlaşmasının oluşmadığı nazara alındığında, rüşvet almaya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden suçun tamamlandığının kabulüyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

17.10.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4199 sayılı Kanun'la değişik 2918 sayılı Kanun'a eklenen ek 11. madde gereğince, trafik polisi olup suç tutanağı düzenleme yetkisi bulunan sanığa hükmolunan cezanın yarı oranında artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu İtibarla yerinde görülmüş olduğundan, kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu