Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2008/8098 E., 2009/11119 K.

5. Ceza Dairesi 2008/8098 E., 2009/11119 K.
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMAFUHUŞ SUÇU

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]
"İçtihat Metni"

Fuhuş suçundan sanık H…

… P…

…'nın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkümiyetine dair, A…

… 19. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.02.2008 gün ve 2008/89 Esas, 2008/122 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık ve sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

CMK.nun 230/1-a maddesine aykırı olarak gerekçeli kararda iddia makamının mütalaasının gösterilmemesi,

TCK. 61/8. madde hükmü uyarınca sanık hakkındaki adli para cezasının hesaplanması sırasında artırma ve eksiltmenin gün üzerinden yapılması gerektiği halde belirlenen gün adli para cezasının önce paraya çevrilip sonra TCK.nun 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında eksiltme yapılması,

5237 sayılı TCK.nun 53/3. maddesine göre 53/1-c maddesinde yer alan kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri ile ilgili hak yoksunluğun koşullu salıvermeden sonra uygulanamayacağı gözetilmeden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına karar verilmesi,

Mahkemece tekerrüre esas alınan ilamın kesinleşme ve infaz şerhlerini içerir onaylı bir sureti getirtilip, TCK.58/2. maddedeki sürelerin de geçmediğinin saptanması halinde, sanığın tekerrüre esas alınan mahkümiyetinin iki yıldan az hapis cezasına ilişkin olması ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla değişik CMK.nun 231. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve 14. fıkrasındaki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında; hükmü veren mahkemece 5237 sayılı TCK.nun 7/2. maddesi uyarınca, söz konusu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunlu olduğu dikkate alındığında, sözü edilen hükümlülükten dolayı uyarlama kararı verilip verilmediği araştırıldıktan sonra cezanın TCK.nun 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilip verilemeyeceğinin saptanması gerektiğinin gözetilmemesi,

5728 sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası ile değişik CMK.nun 231/5. ve 231/14. maddelerinin öngördüğü düzenlemeler karşısında, mahkemece sanığın adli sicil kaydı da gözetilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin nazara alınmaması,

Kanuna aykırı, sanık ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu