Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 5. CEZA DAIRESI


5. Ceza Dairesi 2008/15357 E., 2009/10435 K.

5. Ceza Dairesi 2008/15357 E., 2009/10435 K.
ETKİN PİŞMANLIKSORUŞTURMA EVRESİZARARIN GİDERİLMESİZİMMET

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 247 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 248 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 2 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 158 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 160 ]
"İçtihat Metni"

Zimmet suçundan sanık Yusuf'un yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, (Hatay Ağır Ceza Mahkemesi)'nden bozma üzerine verilen 19.04.2007 gün ve 2007/40 Esas, 2007/405 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

CMK'nın 2/e, 158/1 ve 160. maddelerine ve Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen 17.06.2006 gün 2006/5-165-213 sayılı kararına göre soruşturmanın, "kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi" ifade ettiği ve soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk makamlarınca suçun işlendiğinin öğrenilmesiyle başladığı dikkate alınarak, hakkında soruşturma yapılması bakımından C.Savcılıgı'na 29.07.2002'de yapılan suç duyurusundan önce sanığın idari soruşturma sırasında 21.06.2002 ve 27.06.2002 tarihlerinde zimmetine geçirdiği parayı tamamen iade ettiği halde, cezasından 5237 sayılı TCK'nm 248/1. maddesi uyarınca 2/3 yerine 1/2 oranında indirim yapılması suretiyle fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 17.09.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu