Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. HUKUK DAIRESI


4. Hukuk Dairesi 2009/4943 E., 2009/6642 K.

4. Hukuk Dairesi 2009/4943 E., 2009/6642 K.
GÖREVTÜKETİCİ MAHKEMESİ

4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 1 ]
4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 2 ]
4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 3 ]
"İçtihat Metni"

Davacı Şükrü vekili tarafından, davalı Hamit aleyhine 18.03.2008 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 18.02.2009 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, satın alınan dairedeki yapım hatasından kaynaklanan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, dava husumet nedeniyle reddedilmiş ; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden, davalının müteahhit olduğu, yaptığı daireleri satışa sunduğu, yine kendisinin yaptığı ve dava dışı kardeşi İlyas adına kayıtlı 127 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki 15/140 payı (bağımsız bölümü) kardeşine vekaleten davacıya sattığı anlaşılmaktadır.

Yerel mahkemece, Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılama yapılarak karar verilmiştir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa ile tüketiciler ile satıcı ve üretici firma arasındaki mal alım satımından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili yeni kurallar getirilmiş ve bunlardan kaynaklanan davalara bakma görevi de aynı Yasa'nın 23. maddesi gereğince özel bir yargılama usulü ile Tüketici Mahkemelerine verilmiştir.

Somut olayda davacının satın aldığı bağımsız bölümü oturmak amacıyla aldığı anlaşıldığına göre, davacının tüketici olduğunun kabulü gerekir. Şu durumda yargılamanın da özel yetkili Tüketici Mahkemesinde yapılması gerekir. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında yargıç tarafından kendiliğinden gözetilir. Yerel mahkemece, açıklanan yönler gözetilerek, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu