Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. HUKUK DAIRESI


4. Hukuk Dairesi 2009/4932 E., 2009/6641 K.

4. Hukuk Dairesi 2009/4932 E., 2009/6641 K.
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNATZAMANAŞIMI SÜRESİ

765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 459 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 102 ]
818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 60 ]
"İçtihat Metni"

Davacı Musa vekili tarafından, davalı V.... Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine 23.07.2007 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; zamanaşımı nedeniyle red-dine dair verilen 05.02.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri taraflarından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya İçerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece; dava zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile reddedilmiş; karar, taraflarca temyiz olunmuştur.

BK'nın 60/2. maddesi gereğince, zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu (uzamış) ceza zamanaşımı süresidir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacı Musa'nın kendisine ait tarlada çalışırken elindeki tarım aletinin elektrik teline teması sonucu oluşan elektrik akımı nedeniyle yaralandığı anlaşılmaktadır. Davaya konu eylemin, 765 sayılı TCY'nin 459/2. maddesinde düzenlenen "taksirle yaralama" suçunu oluştur-

duğu anlaşılmaktadır. Şu durumda somut olaya uygulanacak ceza zamanaşımı süresi, TCY'nin 102/4. maddesi uyannca 5 yıldır. Haksız eylem 17.09.2004 gününde gerçekleşmiş, Adli Tıp Kurumu'ndan 19.02.2007 günlü iş göremezlik raporu alınmıştır. Davalı kurum görevlileri hakkındaki ceza davasında şikayet yokluğu nedeniyle verilen düşme karan 16.01.2006 gününde kesinleşmiş, eldeki tazminat davası ise 23.07.2007 günü açılmıştır. Şu durumda davanın açıldığı günde, olay tarihinden itibaren 5 yıllık (uzamış) ceza zamanaşımı süresi dolmamıştır. Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, işin esası incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle istemin tümden reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacı yaranna (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve temyiz eden davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu