Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. HUKUK DAIRESI


4. Hukuk Dairesi 2009/4845 E., 2009/6847 K.

4. Hukuk Dairesi 2009/4845 E., 2009/6847 K.
TÜKETİCİ DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 3 ]
"İçtihat Metni"

Davacı Nurhan vekili tarafından, davalı U.... Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve H... A... Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 07.12.2007 gününde verilen dilekçe ile ayıplı malın bedelinin istenmesi üzerine mah-kemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 30.12.2008 günlü kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde İstenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne ve görevsizliğe dair işlerde duruşma yapılamayacağından reddine karar veril-dikten sonra, tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, ayıplı malın bedelinin alınması istemine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılardan H... A... A.Ş. tarafından ithal edilen, diğer davalı U... Otomotiv A.Ş. tarafından satılan aracın sahibinin davacı olduğunu, aracın garanti kapsamında olmasına rağmen sık sık arı-zalandığını ve sorunun bir türlü giderilemediğini iddia ederek aracın bedelini istemiştir.

Davalı U... Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., görev, yetki ve zamanaşımı itirazında bulunmuş; ayrıca, aracın ayıplı olmadığını ileri sürerek davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Davalı H... A... Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., aracın ayıplı olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece, aracı ilk önce 30.12.2005 günlü fatura ile Ö... Lojistik Oto. Tur. ve Gıda San. Ltd. Şti/nin satın aldığı ve davacının bu şirketten ikinci el olarak satın aldığı, Ö... Ltd. Şti/nin 4077 sayılı Yasa'nın 3/f maddesinde belirtilen kişilerden olmadığı, ikinci el satışlarda genel mahkemelerin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesi red-dedilmiş; verilen görevsizlik kararı davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Dosyadaki kanıtlara göre; dava konusu araç, 30.12.2005 günlü fatura ile davalı U... Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından dava dışı Ö... Lojistik Oto. Tur. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'ye satılmıştır. Bu şirket de 17.01.2006 günlü noter satış sözleşmesi ile davacıya satmıştır. Şu hali ile davacı, ikinci el satın alan kişi durumundadır. Ancak, dosya kapsamı ve dava dışı şirketin satın alma günü ile davacıya satış günü gözetildiğinde, davacının aracı 0 km olarak satın aldığı, değişik nedenlerle aracın önce şirkete, sonra davacıya satışının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, otomobil garanti belgesi ile satılmak zorundadır. Garanti belgesi imalatçı veya ithalatçı tarafından düzenlenip, aracı satan bayii, acente veya temsilci tarafından hazırlanarak satın alana verilmelidir.

Otomobilin garanti süresi içinde el değiştirmesi durumunda dahi garanti borcu ortadan kalkmayıp, satın alan tüketicinin garanti kapsamından yarar-lanma olanağı vardır.

Somut olayda, davacının ikinci el satın alan kişi olduğu kabul edilse bile, dava konusu aracın garanti süresi içinde arızalanmış olması nedeniyle davanın 4077 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Şu durumda, uyuşmazlığın çözümü konusunda Tüketici Mahkemesi görevlidir. Yerel mahkemece, agklanan olgular gözetilmeyerek yerinde olmayan yazılı gerekçeyle mahke-menin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu