Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. HUKUK DAIRESI


4. Hukuk Dairesi 2008/7583 E., 2009/706025 K.

4. Hukuk Dairesi 2008/7583 E., 2009/706025 K.
RÜCUAN TAZMİNATTEREKENİN BORCA BATIK OLMASI

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 605 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 222 ]
"İçtihat Metni"

Davacı İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından, davalı Süleyman ve diğerleri aleyhine 09.06.2005 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 06.12.2007 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar Süleyman, Bektaş, Zeynep, A.Şükran vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, rücu'an tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, istem kabul edilmiş; karar, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı idare, davalıların mirasbırakanının yol açtığı haksız eylem sonucunda zarar görenlere yapılan ödemelerin, haksız eylemi gerçekleştirenin mirasçılarına alınmasını istemiştir.

Davalılar ise, haksız eylemi gerçekleştiren mirasbırakanm terekesinin borca batık olduğunu, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini ileri sürerek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalılardan Süleyman, Bektaş, Ahmet, Zeynep ve A.Şükrü tarafından temyiz olunmuştur.

Türk Medeni Kanunu'nun 605/2. maddesi gereğince; "Ölümü tarihinde mirasbırakanm ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır". Terekenin borca batık olduğunun tespiti ayrı bir dava açılarak istenebileceği gibi, açılmış bir davada savunma olarak da ileri sürülebilir. Açılmış bir davada ileri sürülen bu savunmanın HUMK'nın 222 ve izleyen maddeleri gereğince hadiseler biçiminde incelenip karara bağlanması gerekir. Şu durumda davalıların, terekenin borca batık olduğuna ilişkin olarak gösterdikleri tüm kanıtlar toplanıp savunma doğrultusunda değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Yerel mahkemece, açıklanan yönler gözetilmeyerek, eksik inceleme ve yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA); bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının ince-lenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu