Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. HUKUK DAIRESI


4. Hukuk Dairesi 2007/6657 E., 2008/5944 K.

4. Hukuk Dairesi 2007/6657 E., 2008/5944 K.
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNATTAZMİNATIN TENKİSİ

818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 41 ]
818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 43 ]
818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 44 ]
"İçtihat Metni"

Davacı Selçuk vekili Avukat Nihal tarafından, davalı H.İbrahim aleyhine 04.05.2004 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 30.11.2006 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, tedbirsizlik, dikkatsizlik sonucu yaralama eylemi nedeniyle maddi ve manevî tazminat isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı ile davalı arkadaşlık ilişkisi içinde birlikte balık avlamaya gitmişler, davalı bu sırada göl çevresinde gördüğü ördekleri avlamak için orada bulunan bir başka avcıdan av tüfeğini istemiş ve bu tüfeği aldığı sırada tetiğe dokunması sonucu tüfeğin ateş alması ile davacı yaralanmıştır. Davacının yaralanma derecesine göre ortaya çıkan daimi kazanç kaybı miktarının fazlalığı karşısında bunun tamamına hükmedilmesi davalının sosyal ve ekonomik durumu itibarıyla durumunu ağır biçimde etkileyecek derecededir. Bunun yanında olayın gelişme biçimi, taraflar arasında birlikte ava gitme biçimindeki samimi ilişkiler de gözetilerek belirlenen maddi tazminattan BK'nın 43. ve 44/2. maddeleri uyarınca bir miktar indirim yapılması hakkaniyet gereğidir. Mahkemece bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde fazla tazminata karar verilmiş olması doğru değilse de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığından HUMK'nın 438/7. maddesi uyarınca, mahkemece hükmedilmiş olan 74.571.00 YTL maddi tazminat 50.000.00 YTL'ye indirilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenle hüküm fıkrasının ilk bendinde yer alan "74.571.00" rakamının çıkarılarak yerine "50.000.00" rakamının yazılmasına, bununla bağlantılı olarak karar harcına ilişkin olan "3.429.83" rakamının yerine "2.103.00" rakamının, vekalet ücreti olan "6.254.26" rakamının yerine de "3.880.00" rakamının yazılmasına, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddiyle kararın düzeltilmiş bu biçiminin (ONANMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 29.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu