Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2009/175 E., 2009/13882 K.

4. Ceza Dairesi 2009/175 E., 2009/13882 K.
MÜTEMADİ SUÇ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 43 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanık S........ Y..........'ın "Binbaşı C........ E.........'in İtirafları" adlı kitabının Ağustos 2005 tarihli 29.baskısının 41.sayfasında katılana hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan kamu davasında, atılı suçun mütemadi suç olması karşısında, suç tarihinin son baskının yapıldığı Ağustos 2005 yılı olduğu gözetilerek yargılamaya devamla hüküm kurulması gerekirken, ilk baskı tarihi suç tarihi kabul edilerek davanın zamanaşımına uğradığı biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle düşme kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan N........... C........... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu