Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/961 E., 2009/13606 K.

4. Ceza Dairesi 2008/961 E., 2009/13606 K.
HACİZLİ MALI TESLİM ETMEMEMİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLARMUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

6183 S. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN [ Madde 84 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; 5237 sayılı TCY.sının “

“Millete ve Devlete Karşı Suçlar”

” kapsamında serbest hareketli suç olarak düzenlenen “

“muhafaza görevini kötüye kullanma suçu”

” ile korunan hukuksal yararın kamu idaresince yediemine verilen muhafaza görevinin Yasaya uygun yapılması bu suretle kamu hizmetlerinin düzen içinde yürütülmesidir. Bu suç yalnızca hacizli veya rehinli malı sahibine ya da başkasına vermek, satmak, niteliğini değiştirmek, zarar vermek, bozmak, tüketmek gibi icrai eylemlerle işlenebileceği gibi yöntemince yapılan tebligata karşı idareyi bilgilendirmede veya herhangi bir mazeret sunmadan teslim etmemek ya da teslimden kaçınmak gibi ihmali davranışlarla da işlenebileceği gözetilip; yediemin sanığın yöntemince yapılan tebligata karşın, idareyi bilgilendirmeden ve herhangi bir mazeret sunmadan hacizli malı teslim etmeme eyleminde 6183 sayılı Yasanın 84/1.maddesinde öngörülen haciz tarihinden itibaren 3 aylık sürede menkullerin satışa çıkarılması koşuluyla suçun maddi ve hukuka aykırılık öğelerinin oluştuğu gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan Maliye Hazinesi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu