Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/9167 E., 2010/4742 K.

4. Ceza Dairesi 2008/9167 E., 2010/4742 K.
ADLİ PARA CEZALARICEZALARIN ERTELENMESİ
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın adli sicil belgesinde yer alan önceki hükümlülüğünün adli para cezasına ilişkin olması ve bunun tek başına ertelemeye engel olmaması karşısında, ertelemede yargıca ölçüt olması gereken, geçmişteki durumu ve suç işleme hususundaki eğilimleri değerlendirilmeden, "suçun işleniş özelliği" biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle ertelemeye yer olmadığına hükmolunması,

Yasaya aykırı ve sanık Ç.. Ö..n'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu