Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/8209 E., 2009/15566 K.

4. Ceza Dairesi 2008/8209 E., 2009/15566 K.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 257 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 230 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34. Maddesine göre vekalet görevini özen, doğruluk ve güven içerisinde yerine getirme yükümlülüğünü taşıyan sanık avukatlırın, B…

…… 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.07.2003 gün ve 2002/784 esas, 2003/433 karar sayılı boşanma ilamını temyiz etmek üzere katılanın vekilliğini üstlendikleri halde, hükmü yasal süre geçtikten sonra temyiz ederek, temyiz isteminin süre yönünden reddedilmesine ve katılanın mağduriyetine neden olduklarının anlaşılması karşısında; eylemlerinin 765 sayılı TCY.nın 230 ve 5237 sayılı TCY.nın 257/2.maddesi kapsamındaki görevi savsama suçunu oluşturduğu gözetilmeden ihmal kastıyla hareket etmedikleri biçimindeki yetersiz gerekçeyle beraat hükümleri kurulması,

Yasaya aykırı ve katılan A…

… O…

… vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu