Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/6238 E., 2009/291456 K.

4. Ceza Dairesi 2008/6238 E., 2009/291456 K.
CEZA TÜRÜEKSİK SORUŞTURMASUÇ TARİHİYETERSİZ GEREKÇE
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- Suç tarihinin tespit tarihi 07.12.2004 yerine mühürleme tarihi, 27.12.2004 olarak belirlenmesi;

2- Sanık savcılık sorgusunda "…

…ikinci kat inşaatı yapıyordum, belediye görevlileri geldi…

…" demesi karşısında, aşamalardaki anlatımları arasındaki çelişkinin kendisinden sorulması, ayrıca tutanak düzenleyicileri dinlenip tespitin yapıldığı 7.12.2004 tarihinde inşaatın devam edip etmediği, tespitin yapıldığı tarih ile mühürün konulduğu 27.12.2004 tarihleri arasında da inşaatın ilerleyip ilerlemediğinin tutanak düzenleyicilerinden sorulup yeni kanıtlara göre tekrar bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerekirken eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmesi;

Bozmayı gerektirmiş ve katılan Karşıyaka Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu