Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/6159 E., 2009/19885 K.

4. Ceza Dairesi 2008/6159 E., 2009/19885 K.
HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 129 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 223 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 482 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 485 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hakaret suçunda, 5237 sayılı TCY.nın 129/3 ve 5271 sayılı CYY.nın 223/4-c maddeleri uyarınca kurulacak ceza verilmesine yer olmadığı hükmünün, 765 sayılı TCY.nın 482/3.maddesiyle verilecek cezanın aynı Yasanın 485/2.maddesi gereğince iskat edilmesinden daha lehe olduğunun gözetilmemesi,

Yasaya aykırı ve sanık Rafi Karaduman müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu