Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/21590 E., 2009/16616 K.

4. Ceza Dairesi 2008/21590 E., 2009/16616 K.
HAKARETSORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULU

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 125 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Tutuklu olup cezaevi disiplin odasında bulunan sanığın, arkadaşının intihar etmesi nedeniyle sinirlenip infaz koruma memuru olan mağdurlara doğru "o…

…çocuğu" diye bağırıp yemek tabağını onlara doğru fırlatma biçimindeki eyleminin 5237 sayılı TCY'nın 125/3a maddesinde düzenlenen görevliye sövme suçunu oluşturup aynı Yasanın 131/1.maddesine göre anılan suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, eylemin adı geçen Yasanın 125/1.maddesi kapsamında kabul edilerek şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C. Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu