Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/1710 E., 2009/15748 K.

4. Ceza Dairesi 2008/1710 E., 2009/15748 K.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASILEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 223 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 230 ]
765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 235 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Devlet hastanesi acil servisinde hekim olarak görevli olan sanığın, ateşli silahla bacağından yaralanmış olan hastayı tedavi etmesine karşın, tedavi işlemini poliklinik defterine kaydetmediği gibi durumu yetkili makamlara da bildirmediğinin iddia edilmesi karşısında, eylemlerinin kanıtlanması durumunda 765 sayılı TCY.nın 230 ve 235.maddelerine (5237 sayılı Yasanın 257/2, 279) uyan suçları oluşturabileceği ve 765 sayılı Yasanın 530.maddesindeki suçun kami görevlisi olmayan sağlık mesleği mensuplarının eylemlerini düzenlediği gözetilerek, yargılamaya devam edilerek kanıtlar değerlendirilmek suretiyle ilgili yasa hükümlerindeki suçlara ilişkin öğelerin varlığı tartışılıp, 5237 sayılı Yasanın 7/2 ve 5252 sayılı Yasanın 9/3.maddeleri uyarınca lehe inceleme de yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve eylemin yalnızca anılan 530.maddeye uyduğu ve bu durumda suçun zamanaşımının dolduğu biçimindeki yasaya aykırı gerekçeyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi,

2- Mahkemenin kabul ve uygulamasına göre de; zamanaşımının dolması durumunda hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı CYY.nın 223/8. maddesi uyarınca düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, 765 sayılı TCY.nın 102 ve 105.maddeleri uyarınca ortadan kaldırma kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu