Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/1417 E., 2009/13777 K.

4. Ceza Dairesi 2008/1417 E., 2009/13777 K.
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]
5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 231 ]
5728 S. TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KA... [ Madde 562 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1)Sanıkların görevi kötüye kullanma eylemlerine ilişkin hükümlerde başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak, Kooperatif yönetim kurulu üyesi sanıkların yasa ve yönteme aykırı biçimde gerçekleştirdikleri inşaat, imalat ve diğer işlemlerden dolayı kooperatifin zarara uğrayıp uğramadığının veya kişilerin haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının bilirkişi aracılığıyla saptanması, kooperatif denetçisi katılanlar vekilinin 11.02.2004 tarihli dilekçesinde ileri sürdüğü kanıtların araştırılıp irdelenmesi, soruşturma sırasında savcılık tarafından alınan 27.03.2003 tarihli bilirkişi kurulu raporu ile tanık H........ D.........'in 10.01.2005 tarihli anlatımı ve 16.06.2003 tarihli beyanının yöntemince tartışılması ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların eylemlerinin hangi suçu oluşturduğunun belirlenmesi gerekirken eksik soruşturma ve bir bütün halinde Kooperatif Yasasına aykırılık olarak nitelendirilen suçu parçalara bölen yetersiz gerekçeyle hem beraat hem mahkumiyet kararı verilip çelişkiye yol açılması,

2)Sanıkların Kooperatifler Yasasına uymama eylemlerine ilişkin,

Hükümlerden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY.nın 7/2 madde ve fıkrası uyarınca sanıklar yararına olan 5728 sayılı Yasanın 562.maddesinin 1.fıkrası ile CYY.nın 231/5 madde ve fıkrasında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının iki yıla çıkarılması ve söz konusu 562.maddesinin 2.fıkrası ile de CYY.nın 231/14 madde ve fıkrasındaki, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olması koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve katılanlar A......... Z........ ve N......... K.......... vekili ile sanıklar M.......... A... P........ ve H........... S.......... müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN mahkumiyet hükümleri açısından başkaca yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.07.2009 tarihinde 1.bentten oybirliğiyle, 2.bentten oyçokluğuyla karar verildi.

UYAP Entegrasyonu