Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/1409 E., 2009/13644 K.

4. Ceza Dairesi 2008/1409 E., 2009/13644 K.
SUÇA İŞTİRAKSUÇA İŞTİRAKTE FAİLLİK

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 37 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

19/10/2004 tarihli yapı tatil zabtından sonra inşaata devam ile binanın bitirildiğinin anlaşılması, ve "..oğlum B......... A............ benim rızam ile bana ait araziye yapmıştır.." biçimindeki savunma adı geçen tarafından da doğrulaması karşısında, sözü edilen olgu gerçek ise B.......... A..........'ın annesi sanık Ü........... A........'ın da TCY.nın 37/1. maddesi uyarınca suça iştirak ettiği gözetilip dosyanın C.Savcılığına gönderilerek adı geçen B.......... A......... hakkında dava açılmasının sağlanması, her iki davanın birlikte görülüp kanıtların bir bütün olarak değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, sanık U.......... A......... hakkında beraat kararı verilip oğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması,

Yasaya aykırı ve katılan Burdur Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu