Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/10557 E., 2010/6435 K.

4. Ceza Dairesi 2008/10557 E., 2010/6435 K.
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın aşamalarda, boşanma davası nedeniyle ayrı oturduğunu, eşinin oturduğu müşterek eve eşyalarını almak amacıyla geldiğinde kapıyı açmadığını ve kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle sinirlenip camı kırdığını savunması ve tanıklar Ayşe Arslan ve Emine Çetin'in anlatımları da gözetildiğinde olayda haksız kışkırtmanın var olup olmadığının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- TCY.nın 62.maddesinin uygulanması ya da uygulanmamasına yönelik olarak değerlendirme yapıldığında, anılan maddenin 2.fıkrasında sözü edildiği gibi; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar irdelenip somut olaya ve dosyadaki bilgilere göre ilişkilendirilip gerekçelendirilerek karar verilmesi gerekirken, soyut olarak "başkaca takdiri indirim nedeninin bulunmadığına" biçiminde gerekçesiz olarak karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve sanık A.. Ç..'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu