Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2008/10315 E., 2010/5566 K.

4. Ceza Dairesi 2008/10315 E., 2010/5566 K.
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİTEHDİT

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 51 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 62 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 106 ]
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) Sanık hakkında yürütülen davanın dayanağını oluşturan iddianamede, sevk maddesi TCK 106/2-a olarak gösterilmekle beraber silahlı tehdit suçunun işlendiğine dair anlatıma yer verilmemiş olması karşısında bu suçtan açılmış bir dava var sayılamayacağı gözetilmeden, CMK.nun 225.maddesindeki "hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir." şeklindeki yasal düzenlemeye aykırı biçimde, 5237 sayılı TCK.nun 106/2-a maddesi uyarınca hükümlülük kararı verilmesi,

2) Kabule göre de; sanık müdafiinin 30.05.2006 tarihli oturumda lehe hükümlerin uygulanması yolundaki isteminin, 5237 sayılı TCK.nun 62.maddesindeki takdiri indirin uygulaması ile yanı sayılı TCK.nun 51.maddeyi de kapsadığı gözetilmeden, bu konularda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,

Yasaya aykırı ve sanık İsmali Mersin müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen değişik gerekçe ile yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu