Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2007/9279 E., 2009/5718 K.

4. Ceza Dairesi 2007/9279 E., 2009/5718 K.
MÜDAFİİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMASISAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 289 ]
1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 308 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- Kovuşturma aşamasının önceki tüm oturumlarına katılan sanık müdafıinin, son oturumun yapıldığı 16.03.2006 tarihinde Bursa Ondördüncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2005/267 esas sayılı dosyasının duruşmasına katılacağına ilişkin mazeret dilekçesinin ne suretle inandırıcı bulunmadığı açıklanıp gösterilmeden ve olayın oluş biçimiyle sanık lehine yasa hükümlerinin somut olayda uygulama olanağının bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması açısından tanıklar Başar ve Fulya'nın dinlenmeleri gerektiği gözetilmeden, sanık müdafıinin mazeretini belgelemediği ve adı geçen tanıkların dinlenmesinin dosyaya bir yenilik getirmeyeceği gibi yasal olmayan yetersiz gerekçelerle sanık müdafıinin mazeretinin reddine ve tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verilip, sanık ve müdafıinin yokluğunda hüküm kurularak savunma hakkının kısıtlanmak suretiyle 1412 sayılı CYY'nin 308/8. maddesine uyulmaması,

Yasaya aykırı ve sanık Ata müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğ namedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA,

2- Sanık Gülbahar'ın görevliye sövme eylemine ilişkin;

Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren ve TCY'nin 7/2. madde ve fıkrası uyarınca sanık yararına olan 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesinin 1. fıkrası ile CYY'nin 231/5. madde ve fıkrasında öngörülen, hükmolunan cezanın geri bırakılması sınırının iki yıla çıkarılması ve söz konusu 562. maddesinin 2. fıkrası ile de CYY'nin 231/14. madde ve fıkrasındaki, suçun soruşturulması ve kovuşturulmasmın şikayete bağlı olması koşulunun kaldırılması karşısında, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının tartışılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık Gülbahar müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN başkaca yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25.03.2009 tarihinde 1. bentten oybirliğiyle, 2. bentten oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

TC Anayasası'nın adil yargılanma hakkı ile ilgili 36/1, 38/4 ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddeleri hükümleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası'nın 231. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasında yargılama sonunda cezaya hükmedümesinden söz edildiğine göre, bunun da sübut sorununun çözümlenmiş olmasını gerektirmesi gözönüne alındığında, mahkumiyet hükmünün öncelikle usu! ve esas yönlerinden incelenerek (varsa) saptanacak hukuka aykırılıklara ek olarak CMY'nin 231. maddesinin 5728 sayılı Yasa ile değişik 5 ve devamı fıkraları kurallarının uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması noktasından da bozulması görüşündeyim.

A.Nasuhi KURDOĞLU Üye

UYAP Entegrasyonu