Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2007/11430 E., 2008/4860 K.

4. Ceza Dairesi 2007/11430 E., 2008/4860 K.
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre Cezasının TCY.nın 58/6. madde ve fıkrası uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilen sanık M…

… Ç…

…. hakkında aynı Yasanın 58/7. madde ve fıkrası uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağının belirtilmesi karşı temyiz olmadığından bozma gerekleri sayılmamış yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Mağdurun soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki anlatımları, soruşturma evresindeki anlatımı hükme esas alınan tanık A…

… İ…

…..'ın beyanları karşısında, sanıkların mağduru kendilerinin işlettikleri birahanede çalışmaya "Cebir ve tehditle zorlama biçimindeki eylemlerinin özel kast açısından TCY.nın 117/1, 119/1-c madde ve fıkralarına uyan iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan yetersiz gerekçelerle genel hüküm müteliğindeki tehdit suçundan hükümler kurulması,

2- CMK.nun 147. maddesi uyarınca yüklenen suç hakkında açıklama yapmama hakkı bulunan sanıkların açık ikrarları olmadığından söz edilerek, savunma hakkının kullanılış biçimini sınırlandırma sonucunu doğuracak bir gerekçeyle hakların da TCY.nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

3-Adli sicil kaydında yer alan 23.01.1996 gün, 847-10 sayılı 1 yıl 8 ay erteli hapis cezasının 765 sayılı TCY.nın 95/ II. Maddesine göre vaki olmamış sayılma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak sonucuna göre TCY.nın 51. maddesine göre sanık M…

… Ç…

….'ın yargılama süresince gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkemede oluşacak olumlu veya olumsuz kanaate göre cezasının ertelenip ertelenmeyeceği hususunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmden soyut biçimde kişilik ve adli sicil kayıtlarına vurgu yapılarak yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi

Yasaya aykırı ve sanıklar C…

….. G…

……, Ç…

….. S…

….. ve M…

… Ç…

…..'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu