Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 4. CEZA DAIRESI


4. Ceza Dairesi 2006/9660 E., 2008/5205 K.

4. Ceza Dairesi 2006/9660 E., 2008/5205 K.
"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Sanığın zaman gazetesinde yer alan katılana yönelik "Rektör B…

…..'ın üniversite öğretim üyelerine 4-5 yıl zulüm yaşattığı, yolsuzluk yaptığı ve rüşvet aldığına dair bilgi edindikleri, "…

…üniversite kadrolaşma hareketi başlatıp, keyfi uygulama yaptığı ve hukuka aykırı davranışlarını sürdürdüğü.." biçimindeki açıklamalarının eleştiri sınırlarını aşarak, incitici değer yargısı oluşturduğu, kişilik haklarını zedelediği, sanık tarafından kullanılan düzeltme hakkına ilişkin metnin içeriği itibariyle de haber metninden farklılık taşımadığı ve dolayısıyla eylemi hukuka uygun hale getirmeyeceği anlaşılmasına karşın yasal olmayan gerekçe ile beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan R…

… F…

…. B…

…. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.04.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu