Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI


3. Hukuk Dairesi 2009/5232 E., 2009/8026 K.

3. Hukuk Dairesi 2009/5232 E., 2009/8026 K.
OKUL AİLE BİRLİĞİTARAF SIFATI

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 237 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 38 ]
1739 S. MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU [ Madde 16 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, 4.630 YTL alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın davalı Mustafa yönünden kısmen kabulü, diğer davalı yönünden reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekil tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesi ile; okulun bünyesinde bulunan kantinin işletilmesi konusunda müvekkili ile davalı okul aile birliği arasında imzalanan sözleşmenin 7. maddesi gereğince, birleşen davada ise; okul aile birliği ile davalı kantin işletmecisi Mustafa arasındaki sözleşme ve davacı ve okul aile birliği arasındaki sözleşmenin 7. maddesine göre; elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının teknik açıdan mümkün olması halinde müstakil hale getireceğine, bunun mümkün olmaması halinde ise, söz konusu giderlerin karşılığı olarak Defterdarlıkça tespit edilecek bedelin okul aile birliğince ödeneceğinin kararlaştırıldığını, sistemlerin müstakil hale getirilmediği gibi, kullanım bedelinin de ödenmediğini beyanla, 4.630 YTL'nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece davalının tüzel kişiliği ve dolayısıyla husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı ve okul aile birliği arasında düzenlenen sözleşmede, davalı okui aile birliğinin kiracı sıfabyla sözleşmeyi imzaladığı ve 7. maddede belirlenen yükümlülükleri üstlendiği anlaşılmaktadır.

Davalı okul aile birliği, Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulmuş oiup, kamu tüzel kişiliği statüsü tanınmamıştır.

Buna karşın yönetmelik hükümleri okul aile birliğine özel hukuk alanında hukuki işlem (kira sözleşmesi yapma) yetkisi vermiştir.

Uyuşmazlık, yönetmelik uyarınca okul aile birliğinin diğer davalı ile kurduğu sözleşmeden doğan alacağa ilişkin olduğuna göre, davalı birliğin husumet ehliyetinin olduğunun kabulü gerekir.

O halde, mahkemece davalı okul aile birliği yönünden de işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın husumet ehliyeti yokluğundan reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlan bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 07.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu