Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI


3. Hukuk Dairesi 2009/316 E., 2009/3707 K.

3. Hukuk Dairesi 2009/316 E., 2009/3707 K.
GÖREVHAKSIZ EYLEMHİZMET KUSURUİDARİ YARGI

5355 S. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU [ Madde 4 ]
818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 41 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 9 ]
2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 2 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, 5.359 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece görevsizlik cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Dava, davalı kurum tarafından davacıya kasıtlı olarak su verilmemesi nedeniyle uğranılan ürün zararının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece idari yargıya görevsizlik ve gönderme kararı verilmiştir.

Sulama birlikleri 5355 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu tüzel kişisi (kurumu) olup, kamu kurumu tarafından yapılmış tesislere bakma, tesisleri kullanma görevi ve yükümlülüğü kamu gücüne ve kamu yasalarına dayan-maktadır. Bu tesislere yeterince bakılmamış olması itibariyle hizmet kusuruna dayanan tazminat istemlerinin idari yargıda görülmesi gerekir, ancak, somut olayda; davacının, diğer köylülere sulama suyu verilirken kendisine sulama suyu verilmemesinin kasıtlı olduğunu iieri sürmesi; davalının, su borcu bulun-ması nedeniyle davacıya sulama suyu verilmediğini savunması, zararın dava-lıya ait kanal ve tesislerin bakımı ile ilgisinin bulunmaması ve dava dilek-çesindeki açıklamaların hukuki değerlendirmesi gözetildiğinde; davanın hizmet kusurundan değil, haksız eylemden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Haksız ey-lem nedeniyle davalının sorumluluğu istendiği gözetilerek işin esasının in-celenmesi gerekirken, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi bozma nede-nidir.

Öte yandan, idari davaların ne şekilde açılacağına ilişkin düzenlemeler ve görevsizlik kararı verilmekle idare mahkemesinde dava açılmış olmayacağı gözetilmeden, mahkemece dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi de benimseme biçimi yönünden ayrıca bozma nedenidir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.03.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu