Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI


3. Hukuk Dairesi 2009/17737 E., 2009/18986 K.

3. Hukuk Dairesi 2009/17737 E., 2009/18986 K.
HAKSIZ FİİLMÜRURU ZAMAN

818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 60 ]
2560 S. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜR... [ Madde 11 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde 938.00 lira tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddi cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay C. Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilerek dosya dairemize gönderilmiştir.

YARGITAY K ARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı İSKİ Genel Müdürlüğü vekilinin davalıya karşı 17/1/2005 tarihinde açtığı davada, davacı idareye ait boruya davalı tarafından zarar verilmesi nedeniyle, 517.547.334 TL+219,54 EURO hasar bedelinin ödenmesinin istendiği, mahkemece davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle reddine karar verildiği, hükmün kesin olduğu anlaşılmıştır.

818 sayılı Borçlar Kanununun 60. maddesi hükmüne göre, haksız fiilden kaynaklanan davalarda, zarar görenin zararı ve zararın sorumlusunu öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her halde zarara sebep olan fiilin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl içinde dava açması gerekmektedir.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 11. maddesi hükmüne göre, İSKİ Genel Müdürlüğü adına dava açma konusunda emir vermeye yetkili organ genel müdürdür.

Dosyanın incelenmesinden, hasar tesbit tutanağının 3/8/2003 tarihinde tutulduğu, dava açmaya yetkili genel müdürlük makamına zararın ve sorumlunun 9/3/2004 tarihinde bildirildiği, 10/3/2004 tarihinde genel müdürlük makamınca dava açılmasının uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece, genel müdürlük makamınca zararın ve sorumlunun öğrenilmesinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilerek işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK'nun 427/6 maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerle kabulü ile hükmün bozulmasına ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 23/11/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu