Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI


3. Hukuk Dairesi 2009/16817 E., 2009/18384 K.

3. Hukuk Dairesi 2009/16817 E., 2009/18384 K.
ISLAHNOKSAN TESBİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ

492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 30 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde ıslahla 1.750,80-TL. ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup, gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının müşterek murisleri Yahya Eser'e ait taşınmazda murisin vefatından itibaren kira ödemeden oturduğu belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik 1.000-TL. ecrimisil talep ve dava etmiştir. (Davacı vekili 27/4/2009 tarihli dilekçe ile de talebini 1.750,80-TL. olarak ıslah etmiştir.)

Mahkemece; davanın kısmen kabulü cihetiyle 1.145,00 TL. ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkeme; ek kararla temyiz edenin sıfatına göre kabul edilen miktarın temyiz sınırının altında olması nedeniyle kararın kesin olarak verildiğinden bahisle HUMK. 433. maddesi uyarınca davalının temyiz talebinin reddine karar vermiş;

Kesin olan hükümde, mahkemece; 492 sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince, ıslah edilen miktar için gerekli harç alınmadan ıslah edilen miktar yönünden de işin esası hakkında karar verilmiş olması yönleri Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle, hükmün Kanun Yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince; ıslah dilekçesiyle artırılan miktar üzerinden gerekli harç alınmadan yargılamaya devam olunamayacağı dikkate alınmadan ıslah edilen miktar yönünden de işin esası hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun görülmemiştir.

Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. 427/6. maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 17/11/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu