Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI


3. Hukuk Dairesi 2008/2879 E., 2008/6059 K.

3. Hukuk Dairesi 2008/2879 E., 2008/6059 K.
ECRİMİSİLİNTİFADAN MEN

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 995 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde 20.000,00 YTL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacılar, tarafların hissedar olduğu 499 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verildiğini, gerek o davadan önce ve gerekse o dava dilekçesinin tebliğinden sonra Selahattin ve oğlu davalı Ahmet tarafından kullanıldığını öne sürerek, 2002-2006 yıllan arasındaki dönem için toplam 20.000,00 YTL ecrimisilin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, kendisi ve babasının davaya konu yeri diğer hissedarların muvafakati ile kullandıklarını, intifadan men koşulunun oluşmadığını, izale-i şuyu davasında dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini bildirerek, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, dava konusu yerin davalı tarafından kullanıldığı, izale-i şuyu davasında dava dilekçesinin davalı Ahmefe tebliğ edilmediği, intifadan men koşulu oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Ecrimisile konu taşınmazda taraflar paydaştırlar. Paydaşlar kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın birtakım istisnaları vardır. Örneğin, davacının açtığı izale-i şuyu davasının dava dilekçesinin tebliği, keza icra emrinin tebliği, taraflar arasında sonuçlanmış önceki tarihli elatmanın önlenmesi veya önce açılan ecrimisil davaları intifadan men anlamına gelir. Bundan ayrı taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halinde intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.

Somut olayda; dava konusu yerle ilgili olarak Suluova Sulh Hukuk Mahkemesi'nde izale-i şuyu davası açılmış olup, dava dilekçesi davalının babası Selahattin'e tebliğ edilmiş, ecrimisil talep edilen dönem, davalının 2003 tarihinde öten murisinin sağlığındaki kullandığı dönemi de kapsadığına göre, intifadan men şartı gerçekleşmiş sayılır.

O halde mahkemece, intifadan men tarihinin gerçekleştiği kabul edilerek, bilirkişi tarafından saptanacak ecrimisile hükmetmek gerekirken, yazılı şekilde red kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.04.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu