Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI


3. Hukuk Dairesi 1999/3806 E., 1999/4080 K.

3. Hukuk Dairesi 1999/3806 E., 1999/4080 K.
ARAÇ ALIM SATIM
"İçtihat Metni"

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 97/1264 Esas 1997/1652 Karar sayılı 18/8/1997 tarihli kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmesi nedeniyle ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2/4/1999 gün HUKUK 27355 sayılı yazılarıyla kamu yararına temyiz edilerek bozulmasının istenilmesi üzere gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı Şerif DİNÇER vekili dava dilekçesinde, davacının aracını davalıya noter senedi ile sattığını ve mülkiyeti devrettiğini davalının aracı üzerine tescil ettirmemesi nedeniyle vergi ve cezaların davacı adına tahakkuk ettirildiğini, davacı üzerindeki araç kaydının trafik şube müdürlüğünden silinerek davalı adına tescilini talep etmiştir.

Mahkemece davalının davacı aracını satın aldığı, ancak trafik kaydını adına tescil ettirmediği tesbit edilerek davacı adına olan kaydının silinmesi ile (trafik kaydındaki şerhler baki kalmak üzere) davalı adına tesciline karar verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Davacının 07 AF 993 plakalı aracını Antalya 3. Noterliğinin 18/8/1988 tarih, 2808/yevmiye numaralı sözleşme ile davalı Ahmet ERKEK'e sattığı ve mülkiyetin devredildiği ancak, davalı alıcı adına tescil işlemlerinin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Trafik sicil kayıtlarının tutulması idari nitelik taşımakta olup, davada, adli yargı tarafından idareyi belli biçimde işlem yapmaya zorlayıcı nitelikte karar verilmesi doğru değildir.

Bu itibarla Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm sonuca etkili olmamak kaydı ile HUMK.nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 22/4/1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu