Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 3. CEZA DAIRESI


3. Ceza Dairesi 2007/8630 E., 2007/7131 K.

3. Ceza Dairesi 2007/8630 E., 2007/7131 K.
LEHE KANUN UYGULAMASIMAHKUMİYET HÜKMÜNDE DEĞİŞİKLİK YARGILAMASI

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 86 ]
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 87 ]
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Dairesi'nin 27.10.2004 tarih ve 6694 sayılı raporuna göre, mağdur Yavuz'un solda açık femur kemiği kırığına neden olan ateşli silah yaralanması nedeniyle hayatının tehlikeye maruz kalmayıp 120 gün İŞ ve gücünden kalacağına dair adli rapor hükme esas alınarak, sanık Cengiz'in 765 sayılı TCK hükümleri lehine olduğu kabul edilerek aynı Yasa'nın 456/2, 457/1. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair 14.03.2006 tarihli karar temyiz olmaksızın kesinleşmiştir. Karar tarihinden sonra 19.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasa ile 5237 sayılı Yasa'nın 87/3. maddesinde değişiklik yapılmış olup, hükümlü sanık, cezaevinden gönderdiği 28.12.2006 tarihli dilekçe ile hakkında 5237 sayılı TCK hükümlerinin uygulanmasını talep etmiş, vaki bu talep üzerine 5237 sayılı TCK'da yapılan değişikliğe göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi için aynı Yasa'nın 7/2. maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle sanık hakkında duruşma açmadan 16.01.2007 tarihli ek karar ile sanığın 5237 sayılı Yasa'nın 86/1, 86/3-e ve 87. maddeleri gereğince neticelen 4 yıl 2 ay hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmesine ve bu ek kararın hukuken geçerli olup, bu ek kararın sanık tarafından temyizinin mümkün bulunması karşısında, tebliğ-namenin düşüncesine iştirak olunmamıştır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa ile 5237 sayılı Yasa'nın 87/3. maddesinin değiştirilmesi nedeniyle sanığın hukuki durumunun 5237 sayılı Yasa'nın 7/2 hükmüne göre yeniden belirlenmesinde, önce usulünce duruşma açılarak 5237 sayılı Yasa'nın 87/3. maddesindeki değişikliğe göre karşılaştırmalı uygulama önceki ve sonraki yasa yönünden uygulamalı olarak yapılıp ortaya çıkan sonuçlar kararda tartışıldıktan sonra sanık lehine olduğu kabul edilen yasanın uygulamasının yapılması gerekirken, dosya üzerinden yapılan incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 10.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu