Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2009/17087 E., 2009/2740 K.

20. Hukuk Dairesi 2009/17087 E., 2009/2740 K.
KADASTRO DAVASIORMAN KADASTROSU

3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 5 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 11 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 2 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 4 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kadastro tespitine ve tahdide itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi bir kısım davacılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı Cemal ve arkadaşları, ayrı ayrı açtıkları davalarda, dava dilekçelerinde sınırlarını belirttikleri taşınmazlara zilyet olduklarını, ancak yörede 5304 sayılı Yasa gereğince yapılan orman kadastro çalışmasında 101 ada 1 nolu orman parseli içinde bırakıldığını belirterek, bu bölümlerin adlarına tescilini istemişlerdir. Orman kadastro çalışması sonucunda Y... Köyü 101 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1502 hektar 9309.54 m2 yüzölçümünde orman niteliği ile Hazine adına tespit edilmiş, gerçek kişilerin komisyona yaptıkları itirazlar kısmen kabul edilerek komisyonca 101 ada 1 sayılı parselden bir kısım yer iptal edilerek 101 ada 8 parsel sayısı verilmiş ve yüzölçümü belirtilmeden davalı olduğundan söz edilerek kadastro mahkemesine gönderilmiş, kalan 1495 hektar 5236.90 m2 yüzölçümlü bölüm 101 ada 1 sayılı parsel olarak bırakılmıştır. Davacı Cemal ve arkadaşları Hazine ve Orman Yönetimine husumet yönelterek dava açmış, Ayşe davaya katılmıştır. Mahkemece, 101 ada 1 parsele yönelik davanın reddine ve dava konusu parselin komisyon kararındaki gibi tapuya kayıt ve tesciline, 101 ada 8 parsele yönelik usulüne uygun olarak açılan bir dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına, tespit tutanağının kesinleştirme işlemi yapmak üzere Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastro tespitine ve orman kadastrosuna itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Yasa'nın 5304 sayılı Yasa ile değişik 4. maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

Toplanan deliller, uzman bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından davacı gerçek kişilerin talep ettikleri ve 101 ada 1 nolu geniş orman parseli içinde kalan taşınmazların üzerlerinde meyva ağaçları ile birlikte orman çalıları ile ağaçlarının, dağınık halde ardıç ağaçlarının bulunduğu, toprağın kimi yerde 8-10 yıldan beri, kimi yerde ise 30-40 yıldan beri işlenmediği, eski tarihli memleket haritasında açık alanda gözükmelerine rağmen tüm yönlerden ormanlık alan ile çevrili oldukları, orman bütünlüğü içinde ormanın devamı niteliğini taşıdıkları anlaşılmakla, mahkemece 101 ada 1 sayılı parsel hakkındaki davanın reddi yolunda kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak, mahkemece dava konusu olmadığı belirtilen 101 ada 8 parselle ilgili olarak kurulan hükme gelince;

22.02.2005 gün ve 5304 sayılı Yasa ile 3402 sayılı Yasa'nın 4/3. maddesi değiştirilmiş ve "çalışma alanında orman bulunması ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre orman kadastrosuna başlanılmamış olması halinde, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti kadastro ekibi tarafından yapılır.

3402 sayılı Yasa'nın değişik 4/3. maddesi gereğince kurulan komisyonlara, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesini uygulama görevi verilmemiştir.

Bu komisyonlar, o çalışma alanında nitelik kaybetme araştırmasına girmeden, öncesi ve halen orman olan taşınmazların orman niteliğiyle tespit tutanaklarını düzenlemekle görevlidir. Bu komisyonlarca orman niteliğiyle tespit tutanağı düzenlenerek otuz günlük kısmi ilana çıkartılan taşınmazlar hakkında hak sahipleri, bu yerlerin orman niteliğini yitirdiği konusunda değil, sadece eskiden beri orman niteliğinde olmadığı konusunda kadastro mahkemesinde, Orman Genel Müdürlüğü ile Hazine'ye husumet yönelterek dava açacaklardır.

3402 sayılı Yasa'nın 22.02.2005 gün ve 5304 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden sonra çıkartılan ve 26.09.2005 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17/b-2. maddesinin 9. fıkrasında "Askı ilan süresi içinde ormanın sınırlandırma ve tespitine dava açılması durumunda, ormanın davaya konu edilen sınırları kesinleşmeyeceğinden, bu sınırlara bitişik gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazların tespiti sırasında dava devam ediyorsa, ormanla müşterek sınırları davalı bırakılır ve tutanakları düzenlendikten sonra açıklayıcı bir yazı ile Kadastro Mahkemesine intikal ettirilir."

Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 7/a maddesinde; "Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmışsa; çalışma alanında bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce Kadastro Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine, Kadastro Müdürünce bu listeleri derhal kadastro teknisyenlerine verilir. Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise, davanın mahiyetine göre, teknisyenlerce bu yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca sınırlandırma ve tespit yapıldıktan sonra 6. maddesine göre işlem yapılır."

Aynı Yönetmeliğin 5/a maddesinde; "Dava mülkiyete yönelik ise, taşınmaz mal teknisyenlerince ölçülüp tarafların iddiaları, varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirildikten sonra, sonuçları ve varacakları kanaatları tutanağın edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanmak ve dosya numarası belirtilmek suretiyle, maliki tayin edilmeden kadastro tutanağı düzenlenir."

6. maddesinde; "Teknisyenlerce Kadastro Müdürlüğü'ne teslim edilen davalı taşınmazlara ait kadastro tutanakları ile eklerinin Kadastro Müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkartılarak, asılları 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 5. maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde Kadastro Mahkemesine gönderilir."

3402 sayılı Yasa'nın 11. maddesinde "kadastro müdürü, kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak askı cetvelleri düzenler, bu cetvelleri ve pafta örneklerini müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir, itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir..." denilmektedir.

Somut olayda; davacı Zafer 101 ada 1 nolu orman parseli ortasında orman dışı poligon olarak belirlenen 101 ada 8 parselin bitişiğinde olup, 101 ada 1 sayılı orman parselinin çapı sınırları içindeki (A ve B) işaretli taşınmazların orman kadastro sınırları içinde bırakılması nedeni ile bu taşınmazların orman sınırları dışına çıkarılması talebi ile dava açmış, Kadastro Müdürlüğü orman dışı iç poligon olarak bırakılan 101 ada 8 parselin 101 ada 1 sayılı parselin (A) ve (B) işaretli bölümleri için açılan temyize konu dava dosyasında davalı olduğunu kadastro tespit tutanağında açıklayarak malik hanesini doldurmuş, ancak yüzölçümünü açık bırakarak kadastro tespit tutanağını kadastro mahkemesine göndermiştir. Mahkemece davalı olmadığından bu taşınmazla ilgili olarak kadastro tespit tutanak aslının kesinleş-tirilmek üzere Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmiş ise de, bu parselin askı ilanı yapılmamış ve yüzölçümü hesaplanmamıştır. Bu nedenle; 101 ada 8 sayılı parselin kadastro işlemi yasa ve yönetmeliğe uygun yapılmamıştır. Mahkemece "101 ada 8 parsele ilişkin kadastro tespit tutanak aslının yüzölçümü doldurularak kadastro işlemlerinin tamamlanması ve 3402 sayılı Yasa'nın 11. maddesi gereğince askı ilanının yapılması için Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmesine" şeklinde hüküm kurulması gerekirken "kesinleştirme işlemi yapılmak üzere" denilmesi doğru değil ise de, bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu nedenle; hükmün 1. fıkrasındaki "Dava konusu edilen Ç... İli, Y... İlçesi, Y... Köyü 101 ada 8 parsel sayılı taşınmazla ilgili usulünce açılmış bîr dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına" cümlesinden sonra gelen "ve tespit tutanağının gerekli kesinleştirme işlemlerini ikmal etmek üzere Ç... Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmesi" cümlesinin hükümden çıkarılarak bunun yerine "101 ada 8 parselin yüzölçümünün hesaplanması kadastro işlemlerinin olağan usule göre tamamlanması ve 3402 sayılı Yasa'nın 11. maddesi gereğince askı ilanlarının yapılması için 101 ada 8 sayılı parselin kadastro tespit tutanağının aslı ve eklerinin Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilmesine" cümlesinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün HYUY'nin 438/7. maddesi gereğince bu düzeltilmiş şekliyle (ONANMASINA), 19.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu