Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI


20. Hukuk Dairesi 2007/8368 E., 2007/8823 K.

20. Hukuk Dairesi 2007/8368 E., 2007/8823 K.
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 4 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında K. Köyü 131 ada 1 parsel sayılı 535636,03 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, orman niteliği ile belgesizden Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi, taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu iddiasıyla Recepoğlu Musa 'ya husumet yönelterek dava açmış, yargılama sırasında dava dilekçesine ada numarasının yanlış yazıldığı, dava konusu parselin 133 ada 1 parsel olduğu bildirilmiştir. Mahkemece, 131 ada 1 parsel hakkındaki davanın hukuki yarar yokluğundan reddine, çekişmeli parselin tespit gibi tapuya tesciline, 133 ada 1 parsel hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 1744 Sayılı Yasa ile değişik 6831 Sayılı Yasaya göre yapılarak, 03.08.1978 tarihinde ilan edilmiş, Orman Yönetiminin ve köylülerin itirazı sonucu henüz kesinlik kazanmamıştır.

İncelenen dosya kapsamına, toplanan kanıtlara, kararın dayandığı gerekçeye ve davacı her ne kadar dava dilekçesinde 131 ada 1 numaralı parseli dava ettiğini bildirmişse de getirtilen tutanakta bu parselin orman niteliği ile Hazine adına tesbit edildiği, keşif sırasında dava edilen yerin davalı Musa adına tespit edilen 133 ada 1 numaralı parsel olduğu anlaşılarak davacının asıl dava ettiği yerin bu parsel olduğunu bildirmesi üzerine bu parsel üzerinde keşif yapıldığı, Hukuk Genel Kurulunun 1994/16-629-855 ve 2001/1-1035-767 ve 1997/8-304-712 sayılı kararı ile de kabul edildiği gibi, dava dilekçesindeki maddi hataların düzeltilmesi davayı değiştirme veya genişletme sayılamayacağı,husumet de doğru yöneltildiğine göre mahkemece işin esasına girilerek 133 ada 1 parsel hakkında karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle bu parsel hakkında hüküm oluşturulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine 25/06/2007 günü oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu